top of page

                 

                                                             Terms and Conditions

 

                  DEPOSIT IS NON-REFUNDABLE, NON-RETURNABLE. You have up to 30 days to cancel, or entire amount will be due. BALANCE IS DUE UPON COMPLETETION OF CONTRACTED TIME. KASABIAN KINESCOPE requires a DEDICATED AREA for setting up and Power.

 

                  KASABIAN KINESCOPE IS NOT RESPONSIBLE FOR A LATE START, DUE TO DELAYED SERVICES (CIVIL AND CEREMONIAL): BANQUET, CATERING, OR CONTRACTING PARTY. KASABIAN KINESCOPE RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PERSONNEL DUE TO SICKNESS, ACTS OF GOD, OR OTHER SITUATIONS BEYOND OUR CONTROL. ANY CHANGES TO THIS CONTRACT WILL BE BILLED AT 75RON EACH. (EXAMPLE: DATE AND TIME CHANGE). NO PART OF THIS CONTRACT SHALL BE ALTERED OR REWRITTEN IN ANYWAY WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF KASABIAN KINESCOPE. FAILURE TO COMPLY WILL RESULT IN THE AUTOMATIC NULLIFICATION OF THIS CONTRACT. 

 

                 CLIENT HEREBY AND HEREWITH UNDERTAKES AND AGREES THAT HE OR SHE WILL INDEMNIFY AND SAVE KASABIAN KINESCOPE AND ITS' AGENTS', AND REPRESENTATIVES HARMLESS OF ANY AND ALL CLAIMS AND DEMANDS WHATSOEVER BY REASON OF OR RESULTING FROM ANY ACCIDENT OR MISHAP OCCURRED OR CLAIMED TO HAVE OCCURRED ON THE PREMISES OF THE PLACE OF ENGAGEMENT. KASABIAN KINESCOPE RESERVES THE RIGHT TO USE YOUR EVENT, FOR SALES, TRAINING, AND DEMONSTRATION PURPOSES; INCLUDING AND NOT LIMITED TO, POSTING ON SOCIAL MEDIA.  CLIENT SHALL PAY TO KASABIAN KINESCOPE, THE TOTAL SUM AS COMPENSATION FOR ITS' SERVICES... DEPOSIT MUST BE RECEIVED BY THE AGREEMENT DATE OR THIS CONTRACT AND ANY AGREEMENT WITHIN WILL BE NULL AND VOID... IN THE EVENT OF A CONTRACTUAL DISPUTE INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE COLLECTIONS OF ANY OUTSTANDING BALANCES, CLIENT HEREBY AGREES TO REIMBURSE KASABIAN KINESCOPE FOR ANY COSTS, CHARGES, EXPENSES, FILING FEES, INCLUDING ATTORNEY'S FEES THAT MAY BE REQUIRED FOR THE COLLECTION OF SAID DEBTS... ALL SERVICES AND ALL SALES FINAL.

 

Termeni și Condiții (RO)

 

 

                AVANSUL ESTE NERAMBURSABIL, NERETURNABIL . Puteți anula programarea în termen de 30 de zile, altfel intreaga sumă va fi datorată. Soldul devine scadent la finalizarea perioadei de timp
contractate. Kasabian Kinescope are nevoie de o zonă dedicată pentru instalare și alimentarea cu
energie electrică.

 

               Kasabian Kinescope nu este responsabilă pentru începerea cu întâziere a evenimentului, din cauza ceremoniilor întâziate (civilâ și religioasă), banchetului, serviciilor de catering sau părții contractante. Kasabian Kinescope își rezervă dreptul de a modifica personalul în caz de îmbolnavire, catastrofe naturale sau alte situații în afara controlului nostru. Orice modificare adusă prezentului contract va fi tarifată cu 75 RON fiecare (de exemplu: schimbarea datei și a orei).Nici o parte din prezentul contract se va modifica sau rescrie, în nici un fel, fără acordul expres scris al Kasabian Kinescope. Nerespectarea acestei prevederi va duce la anularea automată a contractului.


               CLIENTUL SE OBILIGĂ ȘI SE ANGAJEAZĂ PRIN PREZENTA ȘI ESTE DE ACORD CĂ EL SAU EA VA DESPĂGUBI ȘI VA EXONERA KASABIAN KINESCOPE ȘI “AGENȚII” ȘI REPREZENTANȚII ACESTEIA DE RĂSPUNDERE ÎMPOTRIVA ORICĂROR PRETENȚII ȘI CERERI CA URMARE SAU REZULTÂND DIN ACCIDENTE SAU INCIDENTE CARE AU AVUT LOC SAU PRETINSE A FI AVUT LOC LA LOCUL DE DESFĂȘURARE A ANGAJAMENTULUI. KASABIAN KINESCOPE ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A UTILIZA EVENIMENT DUMNEAVOASTRĂ ÎN SCOP DE VÂNZĂRI, FORMARE ȘI ÎN SCOPURI DEMONSTRATIVE, INCLUSIV ȘI FĂRĂ A SE LIMITA LA POSTEREA PE CANALE SOCIAL MEDIA. CLIENTUL VA PLĂTI CĂTRE KASABIAN KINESCOPE SUMA TOTALĂ ÎN COMPENSAȚIE PENTRU SERVICIILE SALE. AVANSUL SE VA PRIMI LA DATA ÎNCHEIERII ACORDULUI SAU SEMNĂRII PREZENTULUI CONTRACT ȘI ORICE ALT ACORD ÎN ACEST RĂSTIMP VA FI NUL ȘI NEAVENIT. ÎN CAZUL UNUI LITIGIU CONTRACTUAL, INCLUSIV, DAR, FĂRĂ A SE LIMITA LA COLECTAREA ORICĂROR SOLDURI RESTANTE, CLIENTIL ÎȘI DĂ ACORD PRIN PREZENTA SĂ RAMBURSEZE KASABIAN KINESCOPE ORICE COSTURI, TAXE, CHELTUIELI, TAXE DE TIMBRU, INCLUSIV ONORARIILE AVOCAȚILOR CARE POT FI NECESARE PENTRU COLECTAREA DATORIILOR MENȚIONATE. TOATE SERVICIILE ȘI TOATE TRANZACȚIILE DE VÂNZĂRI SE CONSIDERĂ DEFINITIVE ȘI IREVERSIBLE, NU SE ADMIT RESTITUIRI.

bottom of page